หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 


นายนิตย์ นาเบ้า
ประธานสภา อบต.ท้องฟ้า
 


นางรุจิภา จำปาหอม
รองประธานสภา อบต.ท้องฟ้า


นายเอกสิทธิ์ หิรัญนุช
เลขานุการสภา อบต.ท้องฟ้า
 
 


นายทิศ หลอมทอง
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 2


นายเงิน สิงห์แอด
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 2


นายเสงี่ยม มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 3


นางรัชนีย์ รอดวาย
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 3


นายพิชัย ชัยแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 4


นายปรีชา แซ่ย่าง
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 5