หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 3  
 
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี [ 3 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)