ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
มากที่สุด ( 158 )
40.10%
มาก ( 83 )
21.07%
ปานกลาง ( 87 )
22.08%
น้อย ( 0 )
0.00%
ควรปรับปรุง ( 66 )
16.75%